Health-Problems

ปัญหาสุขภาพที่พบในวัยต่างๆ

ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกช่วงวัย ปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และความเสื่อมของร่างกาย โดยแต่ละช่วงวัยมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน ทางที่ดีเราควรศึกษาว่าปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัยมีแบบไหนบ้างเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมเสียแต่เนิ่น...

site-Child-health-development

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0

วัยเด็ก วัยเรียนนั้น สิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เค้ามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็คือ การพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทำให้พวกเค้ามีความพร้อมทางด้านร่างกายต่อการเรียนรู้ในแต่ละวัน การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 นั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีทั้งจากทางบ้านและโรงเรียน ต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้าง...